EIX ÒPTICS

Política de Privacitat

Català

De conformitat amb l'article 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 i de l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, en relació amb el tractament de les seves dades personals, l'informem que el responsable del tractament és EIX OPTICS, SL., amb CIF: B67404053, adreça: C / SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE 26 CP 08241 MANRESA (BARCELONA), telèfon: 616.603.541 i correu electrònic: INFO@EIXOPTICS.COM.

Finalitats del tractament de dades personals: Gestionar els serveis i/o productes sol·licitats pel client, gestions administratives (facturació, comptabilitat, etc.). Legitimació: La base jurídica per al tractament de les seves dades personals es basa en l'execució del contracte subscrit respecte del servei i / o productes sol·licitats, el consentiment exprés, el compliment d'obligacions legals. Durada: Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i / o comercial, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Destinataris: Cessió dades a tercers que tinguin accés a dades personals que tracti el Responsable del tractament, per al compliment de les obligacions legals (autoritats públiques) i / o contractuals (col·laboradors amb els que s'han subscrit els corresponents contractes d'encarregat de tractament). Drets: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat respecte de les seves dades personals que ens ha cedit. Tot això, per escrit acompanyat de còpia del document oficial que l'identifiqui dirigit al Responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (AEPD).


Castellano

De conformidad con el artículo 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 y del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, en relación con el tratamiento de sus datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento es EIX OPTICS, S.L., con CIF: B67404053, dirección: C/ SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE 26 CP 08241 MANRESA (BARCELONA), teléfono: 616 603 541 y correo electrónico: INFO@EIXOPTICS.COM.

Finalidades del tratamiento de datos personales: Gestionar los servicios y/o productos solicitados para el cliente, gestiones administrativas (facturación, contabilidad, etc). Legitimación: La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales se basa en la ejecución del contrato suscrito respecto del servicio y/o productos solicitados, el consentimiento expreso, el cumplimiento de obligaciones legales. Duración: Los datos serán conservados mientras dure la relación contractual y/o comercial, así como el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Destinatarios: Cesión datos a terceros que tengan acceso a datos personales que trate el Responsable del tratamiento, para el cumplimiento de las obligaciones legales (autoridades públicas) y/o contractuales (colaboradores con los que se han suscrito los correspondientes contratos de encargado de tratamiento). Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad respecto de sus datos personales que nos ha cedido. Todo ello, por escrito acompañado de copia del documento oficial que lo identifique dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD).

← Tornar a la web